Det Nor­di­ske Historielærerseminar

Det Nordiske Historielærerseminar

Hvor­når

2. august 2022 til 5. august 2022 
Hele dagen 

Hvor

Comwell Rebild Bakker
Rebild­vej 36, Skør­ping, Region Nord­jyl­land, 9620 

Begi­ven­heds­ty­pe

Bil­le­der fra kur­set — foto­graf: Mire­la Redzic


NORDEN UNDER DEN KOLDE KRIG

Det Nor­di­ske Histo­ri­e­læ­rer­se­mi­nar 2022

Tid: Tirs­dag d. 2. august til fre­dag d. 5. august 2022

Sted: Comwell Rebild Bak­ker, Rebild­vej 35, 9520 Skørping

Pris: 5.200 kr. Pri­sen bli­ver mulig­vis lave­re, da vi ansø­ger Nord­plus om støt­te til seminaret.

Til­mel­ding: Sene­st 9. maj Da der er begræn­set antal plad­ser er det efter først til mølle-princippet

Til­meld her: https://forms.gle/k828BifXtm2BvTnv9 

Nu er der mulig­hed for at bli­ve opda­te­ret fag­ligt og pæda­go­gisk i for­hold til Den Kol­de Krig og besø­ge Kold­krigs­bun­ke­ren i Skan­der­borg. Des­u­den giver semi­na­ret mulig­hed for at møde histo­ri­e­læ­re­re fra de andre nor­di­ske lan­de og få åbnet sine øjne for lan­de­nes for­skel­li­ge histo­ri­ske erfa­rin­ger fra og didak­ti­ske til­gan­ge til peri­o­den. Semi­na­ret består af inspi­re­ren­de fored­rag, dis­kus­sio­ner, muse­ums­be­søg og fin­der sted i de naturs­køn­ne omgi­vel­ser i Rebild Bakker.

Der vil vi i løbet af semi­na­ret være føl­gen­de fokusområder:

 

Ons­dag : “Nor­den under Den Kol­de Krig”

Tors­dag : “Hvor­dan kan man for­mid­le Den Kol­de Krig?”

Mens vi slut­ter fre­dag af med en per­spek­ti­ve­ring til i dag.

 

Der er mulig­hed for trans­port til og fra Comwell Rebild Bak­ker til hen­holds­vis Bane­gård Aal­borg eller Aal­borg Lufthavn.

 

 

 

Pro­gram: 

Tirs­dag d. 2. august: Dagens tema: Vel­komst og Fly­ve­sta­tion Aal­borg eller Aal­borg For­svars- og Garnisonsmuseum. 

 • 14:30 — Afgang fra Aal­borg bus­ter­mi­nal (tæt ved banegården)
 • 15:00 — Afgang fra Aal­borg lufthavn
 • 15:15 — Besøg på Fly­ve­sta­tion Aal­borg eller Aal­borg For­svars- og Gar­ni­sons­mu­se­um — rund­vis­ning og oplæg v. Chef­ser­gent Pre­ben Skaarup Rasmussen
 • 17:00 — Afgang fra Fly­ve­sta­tion Aal­borg eller Aal­borg For­svars- og Garnisonsmuseum
 • 18:00 — Ankomst til Comwell Rebild Bakker
 • 19:00 — Mid­dag og en kort intro­duk­tion til området

 

Ons­dag d. 3. august:  Dagens tema: Fored­rag og dis­kus­sio­ner om Nor­den under Den kol­de Krig

 • 09:00 — Morgenmad
 • 10:00 — Fored­rag: Nor­den under Den Kol­de Krig v. lek­tor Niels Wium Ole­sen, Århus Uni­ver­si­tet — efter­fulgt af diskussioner
 • 12:30 — Frokost
 • 13:30 — Fored­rag: Trus­len om krig v. Cas­per Sylvest

Sight­se­e­ing og aftensmad

 • 16:00 — Rebild Bak­ker — besøg på Muse­um Rebild (The Danish-Ame­ri­can Her­i­ta­ge Cen­ter), rund­vis­ning i bak­ker­ne og oplæg om ste­dets histo­rie og betyd­ning for det dansk-ame­ri­kansk for­hold, spe­ci­elt under Den kol­de Krig — min­de­sten (hedens opdyrk­ning, etc.)
 • 18:30 — Aftensmad

 

Tors­dag d. 4. august: Dagens tema: Hvor­dan kan man for­mid­le den kol­de krig? Under­vis­ning og didaktik.

 • 09:00 — Morgenmad
 • 10:00 — Fored­rag: Anders Per­s­son, Dalar­na uni­ver­si­tet, “Ame­ri­cans and Rus­si­ans as Rep­re­sen­ta­ti­ves of ‘Us’ and ‘Them’. Con­tem­porary Swe­dish School History Text­books and their Portray­als of the Cen­tral Cha­ra­cters of the Cold War”
 • 12:30 — Frokost:
 • 13:30 — Kort oplæg af Micha­el Boas (Dan­mark under Den kol­de Krig) Udveks­ling af nor­di­ske erfa­rin­ger: for­løb, lærebø­ger, hvor meget fyl­der det i ens under­vis­ning, ind­holds­mæs­sigt og didaktisk

Sight­se­e­ing og aftensmad

 • 14:30 — Udflugt til Kold­krigs­bun­ke­ren i Skan­der­borg (Mar­tin Phi­lip­sen Møl­gaard) Udflug­ten inde­hol­der en kort vel­komst, et besøg i bun­ke­ran­læg­get i to grup­per og og dia­log om tan­ker­ne bag rol­le­spil og for­mid­lin­gen af stedet
 • 19:30 — Aftensmad

 

Fre­dag d. 5. august: Dagens tema: En ny kold krig?

 • 09.00 — Morgenmad
 • 10:00 — Fored­rag: Mik­kel Run­ge Ole­sen, DIIS “Kold krig i Nor­den — per­spek­ti­ve­ring” Bekræf­tet
 • 11.00 — Wor­ks­hops: Mulig­hed for som del­ta­ger at byde ind med en wor­ks­hop inden for semi­na­rets tema “Kold krig i Norden”
 • 12.30 Frokost
 • Afsked og afgang

 

Event tags: Eventkategorier: