Magt i mid­delal­de­ren – endags­kur­sus i Sydsverige

Hvor­når

20. april 2017 
Hele dagen 

Hvor

Skå­ne
Møde­sted ved DGI-byen, Køben­havn V 

Begi­ven­heds­ty­pe

Til­mel­dings­frist: d. 1. april 2017

Tag med til hin­si­dan og nyd en svensk for­års­dag med fag­lig inspira­tion og hyg­ge­ligt samvær.

Under tema­et ”Magt i mid­delal­de­ren” arran­ge­res der i det­te for­år et spæn­den­de endags­kur­sus til det gam­le dan­ske land i Sydsverige.

For­må­let med kur­set er bl.a., at få et ind­blik i den fæl­les histo­ri­ske for­tid mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge ved at besø­ge tre cen­tra­le udflugts­mål: den gam­le og impo­ne­ren­de mid­delal­der­borg Glim­m­in­ge­hus nær Sim­ris­hamn, det tid­li­ge­re magt­cen­ter i Nor­den, Lunds Dom­kir­ke, og renæs­san­ceslot­tet Malmöhus, som vare­tog en cen­tral rol­le for ind­dra­gel­se af øre­sund­stol­den og sene­re fun­ge­re­de som svensk fæst­ning vendt mod Danmark.

Under­vejs er der en hyg­ge­lig svensk ”lunch” i det smuk­ke Öster­len samt kaf­fe på velvalg­te steder.

Kur­set er pri­mært hen­vendt til histo­ri­e­læ­re­re, men kan også være rele­vant for både dansk- og reli­gions­læ­re­re i gym­na­siesko­len. Der­u­d­over kan kur­set tje­ne som inspira­tion til en tvær­fag­lig lærer-elev tur og som muligt emne til dansk-historieopgaven.

Arran­ge­ret af/tilmelding til


Hen­rik


 

Fotos : Wiki­me­dia Commons.

Eventkategorier: