Dan­marks­hi­sto­ri­er live — Sædelighedsfejden

Hvor­når

27. janu­ar 2020 
19:00 — 21:00

Hvor

Nør­re­bro teater
Ravns­borg­ga­de 3, Køben­havn, 2200 

Begi­ven­heds­ty­pe

100 minut­ter med de vig­tig­ste dan­marks­hi­sto­ri­ske begivenheder

Få stil­let din histo­ri­e­sult og kom tæt på for­ti­den for at for­stå nuti­den i et helt nyt arran­ge­ment på Nør­re­bro Teater.

DANMARKSHISTORIER LIVE er base­ret på bog­se­ri­en 100 dan­marks­hi­sto­ri­er, hvor 100 for­fat­te­re i 100 bøger for­tæl­ler om det, der ske­te engang, og som sta­dig har afgø­ren­de betyd­ning for Dan­mark i dag.

Jour­na­list og histo­ri­ker Adam Holm er vært for en aften på 100 minut­ter, hvor lan­dets bed­ste histo­ri­e­for­mid­le­re og sku­e­spil­le­re sæt­ter spot på de vig­tig­ste begi­ven­he­der i dan­marks­hi­sto­ri­en. Oplev hvor­dan histo­ri­en får nyt liv, når den bli­ver for­talt af en sku­e­spil­ler, og vær med til at se til­ba­ge for at for­stå nuti­den – og måske end­da bli­ve klo­ge­re på fremtiden.

 

27. JAN. 2020: SÆDELIGHEDSFEJDEN
AF CECILIE BØNNELYCKE, MUSEUMSINSPEKTØR, MUSEUM LOLLAND-FALSTER

24. FEB. 2020: GRUNDTVIGS DØD
AF JES FABRICIUS MØLLER, LEKTOR, SAXO-INSTITUTTET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET

23. MAR. 2020: INDVANDRING I VELFÆRDSSTATEN
AF HEIDI VAD JØNSSON, LEKTOR, INSTITUT FOR HISTORIE VED SYDDANSK UNIVERSITET
ARRANGEMENTET TEGNSPROGSTOLKES MED STØTTE FRA OTICON MEDICAL

 

Arran­ge­men­ter­ne er skabt i sam­ar­bej­de med Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag, der står bag udgi­vel­sen af den popu­læ­re bog­se­rie 100 danmarkshistorier.

STED Nør­re­bro Tea­ter, Ravns­borg­ga­de 3, 2200 Kbh. N
PRIS 160 kr.
KØB bil­let­ter her

Event tags: Eventkategorier: