Dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017 — hvor­for og hvordan?

Hvor­når

17. novem­ber 2017 
10:00 — 15:30

Hvor

Roskil­de Universitet
Uni­ver­si­tets­vej 1, Roskil­de, 4000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Udbud­det af dan­marks­hi­sto­ri­er er stort her i 2017. Histo­ri­er om Dan­mark på tv, radio, muse­er, bibli­o­te­ker og som under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, podcast-seri­en Kon­geræk­ken og bog­pro­jek­tet 100 dan­marks­hi­sto­ri­er er alle eksemp­ler på det. Hvor­for får vi dis­se dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017? Hvil­ke dele af for­ti­den træk­kes frem, og hvor­dan for­mid­ler man dan­marks­hi­sto­ri­er i dag? Forsk­nings­grup­pen Erin­dring og for­tids­brug på Roskil­de Uni­ver­si­tet er vært for et semi­nar om dan­marks­hi­sto­rie i et erin­drings- og iden­ti­tetspo­li­tisk per­spek­tiv. Her vil oplægs­hol­de­re, der er invol­ve­ret i dan­marks­hi­sto­ri­e­pro­jek­ter­ne, og histo­ri­e­for­ske­re dis­ku­te­re de aktu­el­le danmarkshistorier.

Semi­na­ret afhol­des fre­dag den 17. novem­ber 2017 på Roskil­de Uni­ver­si­tet i audi­to­ri­et i byg­ning 45.
Alle er vel­kom­ne. Til­mel­ding er ikke nød­ven­dig. Frokost kan købes i kantinen.

Pro­gram
10.00–10.20: Anet­te War­ring, Roskil­de Uni­ver­si­tet: Velkommen
10.20–10.40: Mar­tin Sund­strøm, DR Histo­rie: Histo­ri­en om Dan­mark – DR’s tv-serie
10.40–11.00: Mads Ther­nøe, Krop­pe­dal Muse­um: 99xVSTGN – Dan­marks­hi­sto­rie på Vestegnen
11.00–11.20: Pause
11.20–11.40: Anders Olling, fre­elan­cejour­na­list og Hans Erik Hav­ste­en, stud.mag. Køben­havns Uni­ver­si­tet: Kon­geræk­ken på podcast
11.40–12.00: Claus Møl­ler Jør­gen­sen, Aar­hus Uni­ver­si­tet: Dan­marks­hi­sto­rie og natio­nal identitet
12.00–13.00: Frokost
13.00–13.30: Peter Bej­der, Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag og Hei­di Vad Jøns­son, Syd­dansk Uni­ver­si­tet: 100 dan­marks­hi­sto­ri­er – 100 bøger
13.30–13.50: Chri­sti­an Vol­l­mond, Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et: Fra dan­marks­hi­sto­rie til Dan­marks histo­rie i gymnasiet
13.50–14.10: Pause
14.10–14.30: Ber­nard Eric Jen­sen, Roskil­de Uni­ver­si­tet: Dan­marks­hi­sto­rie er iden­ti­tetspo­li­tik – hvorfor?
14.30–15.30: Dis­kus­sion mel­lem oplægs­hol­de­re og del­ta­ge­re: Dan­marks­hi­sto­rie i 2017 og i fremtiden

Eventkategorier: