Log ind og udvid din fag­li­ge horisont

Få inspira­tion og hjælp til din histo­ri­e­un­der­vis­ning fra hver­da­gens eksperter.

Vores mis­sion er god historieundervisning

For­e­nin­gen arran­ge­rer kur­ser og viden­de­ling for vores med­lem­mer og sam­ar­bej­der med fagkonsulenten.Join HLF

Opret en gæste­bru­ger og vær gra­tis med i fag­kon­su­len­tens forum — eller meld dig ind i for­e­nin­gen og mod­tag for­e­nin­gens tryk­te histo­ri­e­di­dak­tik + maga­si­net Noter 4 gan­ge om året og få fuld adgang til historielaerer.dk

Opret dig her

Med­lem­mer

Udvid dit fag­li­ge netværk

Artik­ler om historiedidaktik

Få “Histo­ri­e­di­dak­tik” med artik­ler om historieundervisning

Maga­si­net ‘Noter’

Fag­lig opda­te­ring 4 gan­ge om året


Gå ikke glip af

Histo­ri­e­di­dak­tik­ken

332 siders bog og digi­tal version

For­løb

Viden­de­ling på historielaerer.dk

Noter

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens med­lems­blad udsen­des 4 gan­ge årligt


Vær med til at udvik­le god historieundervisning

For­e­nin­gen faci­li­te­rer bl.a. erfa­rings­ud­veks­ling, orga­ni­se­rer efter­ud­dan­nel­ses­kur­ser, afhol­der en årlig histo­rie­kon­kur­ren­ce og del­ta­ger i inter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de, fx Euro­clio.

For­e­nin­gens med­lems­blad hed­der ‘Noter’ og udkom­mer fysisk 4 gan­ge om året til med­lem­mer­ne med artik­ler om for­skel­li­ge aktu­el­le tema­er.

Meld dig ind og løft i flok!
Enhver, der under­vi­ser i histo­rie ved en gym­na­siesko­le, et aner­kendt kur­sus til stu­den­terek­sa­men eller til HF, kan opta­ges som med­lem i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen.

Bil­le­det er fra præ­mie­over­ræk­kel­sen ved histo­rie­kon­kur­ren­cen 2021.


Vær med gæst eller meld dig ind i foreningen

Med­lem

Kr425/årligt

Noter 4 gan­ge om året.
Fuld adgang til historielærer.dk

Pæda­go­gi­kum

Kr275/årligt

Sær­til­bud til pæda­go­gi­kum­kan­di­da­ter : 275 for 2022 + 2023

Gæst

Kr0/årligt

Adgang til Fag­kon­su­len­tens forum