2: Com­pu­ter­spil­let Fal­lout som eksem­pel på, hvor­dan en histo­ri­ker ska­ber mening af fortiden

I den­ne minipodcast på 10 minut­ter vil jeg  snak­ke om den stor­sæl­gen­de spil­se­rie Fal­loutt og om hvor­le­des sel­ve spil­let lader spil­le­ren arbej­de som en histo­ri­ker. Fal­lout-seri­en er inter­es­sant ud fra et histo­risk per­spek­tiv for­di, at man som spil­ler sæt­tes i sam­me situ­a­tion som histo­ri­ke­ren. I spil­let skal man prø­ve at ska­be en sam­men­hæng i et […]

1: Ree­na­ct­ment — Inter­view med Sara Heil Jen­sen fra Moes­gaard Museum

  Hvad er ree­na­ct­ment både i vir­ke­lig­he­den og i com­pu­ter­spil? Sel­ve ordet bety­der genop­fø­rel­se, men begre­bet dæk­ker over, at både pro­fes­sio­nel­le histo­ri­ke­re, arkæ­o­lo­ger og gla­de histo­risk inter­es­se­re­de ama­tø­rer genop­fø­rer dele af histo­ri­en. Tra­di­tio­nel ree­na­ce­ment er i Dan­mark nok mest kendt fra mid­delal­der­mar­ke­der eller vikin­ge­træf. Årligt hol­des der et vikin­ge­træf ved Moes­gaard Muse­e­um i Århus, hvor […]