Historielærerforeningen | Kontakt

Historienørd

2: Com­pu­ter­spil­let Fal­lout som eksem­pel på, hvor­dan en histo­ri­ker ska­ber mening af fortiden

I den­ne minipodcast på 10 minut­ter vil jeg  snak­ke om den stor­sæl­gen­de spil­se­rie Fal­loutt og om hvor­le­des sel­ve spil­let lader spil­le­ren arbej­de som en histo­ri­ker. Fal­lout-seri­en er inter­es­sant ud fra et histo­risk per­spek­tiv for­di, at man som spil­ler sæt­tes i sam­me situ­a­tion som histo­ri­ke­ren. I spil­let skal man prø­ve at ska­be en sam­men­hæng i et kaos af histo­ri­ske kil­der og gen­stan­de, Dvs tek­ster, byg­nin­ger og værk­tø­jer og andre efter­la­den­ska­ber. Fal­lout-ver­­de­­nen er fyldt med et utal byg­nin­ger, gen­stan­de og tekst­kil­der, man som spil­ler kan gra­ve sig ned i for at for­stå den ver­den man spil­ler i. Spil­let giver alle en mulig­hed for […]

1: Ree­na­ct­ment — Inter­view med Sara Heil Jen­sen fra Moes­gaard Museum

  Hvad er ree­na­ct­ment både i vir­ke­lig­he­den og i com­pu­ter­spil? Sel­ve ordet bety­der genop­fø­rel­se, men begre­bet dæk­ker over, at både pro­fes­sio­nel­le histo­ri­ke­re, arkæ­o­lo­ger og gla­de histo­risk inter­es­se­re­de ama­tø­rer genop­fø­rer dele af histo­ri­en. Tra­di­tio­nel ree­na­ce­ment er i Dan­mark nok mest kendt fra mid­delal­der­mar­ke­der eller vikin­ge­træf. Årligt hol­des der et vikin­ge­træf ved Moes­gaard Muse­e­um i Århus, hvor fri­vil­li­ge, fra en stor del af ver­den, klæ­der sig ud og genop­fø­rer dele fra Vikin­ge­ti­den. ”Vikin­ger­ne” mødes for at genop­fø­re slag, øve bue­skyd­ning, gøg­le, sej­le vikin­ge­ski­be, lave mad, frem­stil­le våben, klæ­der og kunst­hånd­værk. Ree­na­c­ment føles som en tids­rej­se Fæl­les for alle akti­vi­te­ter­ne er målet om […]