Historielærerforeningen | Kontakt

1: Ree­na­ct­ment — Inter­view med Sara Heil Jen­sen fra Moes­gaard Museum

Historielærer.dk
Historielærer.dk
1: Ree­na­ct­ment — Inter­view med Sara Heil Jen­sen fra Moes­gaard Museum
/

 

Hvad er ree­na­ct­ment både i vir­ke­lig­he­den og i com­pu­ter­spil? Sel­ve ordet bety­der genop­fø­rel­se, men begre­bet dæk­ker over, at både pro­fes­sio­nel­le histo­ri­ke­re, arkæ­o­lo­ger og gla­de histo­risk inter­es­se­re­de ama­tø­rer genop­fø­rer dele af historien.

Tra­di­tio­nel ree­na­ce­ment er i Dan­mark nok mest kendt fra mid­delal­der­mar­ke­der eller vikin­ge­træf. Årligt hol­des der et vikin­ge­træf ved Moes­gaard Muse­e­um i Århus, hvor fri­vil­li­ge, fra en stor del af ver­den, klæ­der sig ud og genop­fø­rer dele fra Vikingetiden.

”Vikin­ger­ne” mødes for at genop­fø­re slag, øve bue­skyd­ning, gøg­le, sej­le vikin­ge­ski­be, lave mad, frem­stil­le våben, klæ­der og kunst­hånd­værk. Ree­na­c­ment føles som en tidsrejse

Fæl­les for alle akti­vi­te­ter­ne er målet om auten­ti­ci­tet og ind­le­vel­se. Del­ta­ge­re bestræ­ber sig på at ska­be klæ­der af histo­ri­ske rig­ti­ge mate­ri­a­ler og frem­stil­let på den histo­ri­ske kor­rek­te måde.

Jeg Lek­tor ved Roskil­de Gym­na­si­um) Inter­viewer Muse­ums­me­d­ar­bej­der Sara Heil Jen­sen, om hvil­ken histo­ri­ske vær­di ree­na­ct­ment har, både som det prak­ti­se­res i tra­di­tio­nel ree­na­ct­ment i vir­ke­lig­he­den men også digi­tal ree­na­ct­ment i computerspil.

Sarah Heil Jen­sens cen­tra­le poin­ter er, at både den tra­di­tio­nel­le og digi­ta­le ree­na­ct­ment kan ikke aflø­se den tra­di­tio­nel­le aka­de­mi­ske histo­ri­eskriv­ning men at ree­na­ct­ments vær­di ikke skal måles ud fra tra­di­tio­nel­le aka­de­mi­ske standarder.

Ree­na­ct­ment kan ska­be en nær­hed med for­ti­den, der gøres syn­lig og hånd­gri­be­lig. Fæl­les for både tra­di­tio­nel- og digi­tal ree­na­c­ment er, at de kan give histo­rie både tem­po, action og et bredt fol­ke­ligt enga­ge­ment på en måde som histo­ri­ebø­ger ofte har svært ved.

Ende­lig for­tæl­ler Sara Heil Jen­sen om frem­ti­di­ge mulig­he­der for inter­ak­tion med histo­ri­en i “Vir­tu­al Reality”
God Lytning

Hen­ning Rom­me Lund — Lek­tor ved Roskil­de Gymnasium

Podcast­fe­ed fin­der du her

Podcasts:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *