Historielærerforeningen | Kontakt

Assas­sin’s Cre­ed i Kon­ger­nes Jelling

Hvor­dan Dan­mark gik fra klan­sam­fund til en begyn­den­de stat med cen­tral sty­ring og en plads ved skak­bræt­tet i euro­pæ­isk stor­po­li­tik, hvad har det med com­pu­ter­spil­let Assas­sin’s Cre­ed Val­hal­la at gøre, og hvor­for spil­ler man net­op det­te spil på muse­et Kon­ger­ne Jelling?

Dis­se spørgs­mål bli­ver kyn­digt besva­ret af Adam Bak, Cand.mag. i for­hi­sto­risk arkæ­o­lo­gi og moder­ne kul­tur og kul­tur­for­mid­ling og Muse­ums­in­spek­tør ved Kon­ger­nes Jelling.

Lyd­klip anvendt fra spil­let Assas­sin’s Cre­ed Val­hal­la udgi­vet af Ubisoft 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *