Under­vis­ning i Holo­caust og andre folkedrab

Undervisning i Holocaust og andre folkedrab

Hvor­når

9. novem­ber 2023 til 10. novem­ber 2023 
Hele dagen 

Hvor

Sina­tur Hotel Storebælt
Øste­rø­vej , Nyborg, 5800 

Begi­ven­heds­ty­pe

Bliv opda­te­ret på den nye­ste forsk­ning og få en mas­se inspira­tion til, hvor­dan du kan arbej­de med det nye ker­ne­stof­punkt, Holo­caust og andre folkedrab.

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med Cen­tre for under­vis­nings­mid­ler v. Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­ler om det­te års gene­ral­for­sam­lings­kur­sus og har der­for mulig­hed for at til­by­de kur­sus­del­ta­gel­se til en meget favora­bel pris.

Kur­set er til­knyt­tet til Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens gene­ral­for­sam­ling, men åbent for alle.

Ind­hold:

På kur­set er der key­no­tes-oplæg fra bl.a. Anders Jeri­chow, Sofie Lene Bak, Sol­vej Ber­lau, Ther­kel Stræ­de, Wulf Kanste­i­ner og Prof. Doc. Poli­na Ver­bytska, der vil hol­de oplæg om Ukrai­ne. Under­vejs vil der være wor­ks­hops, hvor der foku­se­res på, hvor­dan du kon­kret kan ind­dra­ge Holo­caust og andre fol­ked­rab i din historieundervisning.

Tid og sted:

Tors­dag den 9. novem­ber, kl. 10.00, til fre­dag den 10. novem­ber 2023, kl. 15.00, Sto­re­bælt Sina­tur Hotel & Kon­fe­ren­ce, Øste­rø­vej 121, 5800 Nyborg.

Pris:

  • Del­ta­ger i kur­set med over­nat­ning og mid­dag for med­lem­mer 899 kr.
  • Del­ta­ger i kur­set med over­nat­ning og mid­dag ikke-med­lem­mer 1435 kr.
  • Del­ta­ger i oplæg d. 9/11  0 kr.
  • Del­ta­ger i oplæg d. 10/11  0 kr.

 

Til­mel­ding 

Til­mel­ding sene­st tors­dag den 21. sep­tem­ber 2023 via GL. 

 

Eventkategorier: