Under­vis­ning i Holo­caust og andre folkedrab

Undervisning i Holocaust og andre folkedrab

Hvor­når

9. novem­ber 2023 til 10. novem­ber 2023 
Hele dagen 

Hvor

Sina­tur Hotel Storebælt
Øste­rø­vej , Nyborg, 5800 

Gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2023

For­mål 
For­må­let med kur­set er at give viden og inspira­tion til under­vis­ning i det nye ker­ne­stof­punkt på lære­pla­nen: Holo­caust og andre folkedrab.

Ind­hold
Kur­set omhand­ler under­vis­ning om Holo­caust og andre fol­ked­rab med fokus på, hvor­dan vi under­vi­ser i svæ­re emner, her­un­der det eti­ske og poli­ti­ske aspekt i for­mid­lin­gen. Nog­le af oplæg­ge­ne vil omhand­le for­mid­ling og under­vis­ning i emnet i Polen og Tyskland.
Enkel­te af oplæg­ge­ne vil være prak­sis­ba­se­re­de, mens andre ude­luk­ken­de skal give inspira­tion og læg­ge op til refleksion.
Der vil bli­ve afholdt gene­ral­for­sam­ling sen efter­mid­dag den 9. novem­ber for for­e­nin­gens medlemmer.

Nær­me­re infor­ma­tion om tids­punkt følger.

Ved del­ta­gel­se i gene­ral­for­sam­lin­gen uden del­ta­gel­se i kur­sus ret­tes hen­ven­del­se til amalia@historielarer.dk sene­st den 26. okto­ber 2023.

Under­vi­ser 
Vi har invi­te­ret både dan­ske og uden­land­ske nav­ne inden for områ­det, her­un­der Ther­kel Stræ­de (DK), Wulf Kanste­i­ner (D), Ker­stin Von Lin­gen (D), Grze­gorz Berendt (PL.) m.fl.
Ende­ligt pro­gram følger.

Pris
2.699 kr.

Til­mel­ding 

Til­mel­ding sene­st tors­dag den 21. sep­tem­ber 2023 via GL. 

Arran­gør


Ama­lia Dea Bonné