Teo­ri og meto­de i historiefaget

Hvor­når

3. novem­ber 2022 
16:00 — 17:00

Til­mel­din­ger

Til­mel­ding via hjem­mesi­den er luk­ket — skriv til Emi­lie Kjers­gaard for at høre om der er fle­re ledi­ge plad­ser: Send mail

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

(Bemærk at det­te møde hol­des én time sene­re end normalt)

Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele skoleåret.

Møde­tids­punk­tet flyt­tes til kl. 15–16, så kan man del­ta­ge sam­men med sin fag­grup­pe inden for almin­de­lig arbejds- og møde­tid. Vi hol­der fast i den før­ste tors­dag i måne­den. Spred meget ger­ne bud­ska­bet om Fag­kon­su­len­tens Forum. I kan se møde­ka­len­de­ren for næste sko­le­år her:

• Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!
• Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!
• Tors. 3/11–22 kl. 16–17 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!
• Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!
• Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!
• Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!
• Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!
• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!
• Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksa­men! Og: alt, hvad del­ta­ger­ne har brug for at vende!

 

Skriv ger­ne spørgs­mål på grup­pens væg før mødet.

Del­ta­gel­se i efter­mid­dags­mø­de­r­ne kræ­ver blot at du har en bru­ger på historielaerer.dk, til­mel­der dig grup­pen ‘fag­kon­su­len­tens forum’ og benyt­ter lin­ket ‘video­mø­der’ i grup­pens menu , når tiden er inde.

Til­meld dig via lin­ket øverst, og skriv hvis der er noget sær­ligt, du vil have belyst.

 

Til­mel­din­ger

Der er luk­ket for tilmelding.

Event tags: Eventkategorier: