Regio­nal­kur­sus Sjælland

Postkort, Peder Wiben
Regionalkursus Sjælland

Hvor­når

12. okto­ber 2016 
13:45 — 16:45

Hvor

Roskil­de Gymnasium
Bon­de­tin­get 1, Roskilde 

Begi­ven­heds­ty­pe

Pro­gram:

13.45–14.00 Vel­komst med kaf­fe, te og brød

14.00–15.15 Dansk kolo­ni­hi­sto­rie – erin­dring og glem­sel v. Ulla Neder­gård Pedersen 
Med udgangs­punkt i den dan­ske kolo­ni­hi­sto­rie sæt­tes fokus på, hvor­dan erin­dring og glem­sel kan bru­ges i under­vis­nin­gen. Der gives en ind­fø­ring i erin­drings­hi­sto­risk meto­de og didak­tik, og der præ­sen­te­res erin­drings­hi­sto­ri­ske under­vis­nings­for­løb – bl.a. omkring dansk kolo­ni­hi­sto­rie. Ulla Neder­gård Peder­sen er gym­na­si­e­læ­rer på Chri­sti­ans­havns Gym­na­si­um og med­for­fat­ter til bogen ”Dan­marks­hi­sto­rie mel­lem erin­dring og glemsel”.

15.15–15.25 Kaf­fe­pau­se med kage

15.25–16.00 IT ”Brush Up” v. Lars Due Arnov 
En ræk­ke hen­sigts­mæs­si­ge on-line tids­linjer præ­sen­te­res, og der ses på, hvor­dan de kan anven­des didak­tisk. Des­u­den præ­sen­te­res og dis­ku­te­res ani­ma­tions­pro­gram­mers mulig­he­der i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Lars Due Arnov er gym­na­si­e­læ­rer på Gribs­kov Gym­na­si­um og for­fat­ter på kapit­let om IT i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i den kom­men­de ”Histo­ri­e­di­dak­tik”.

16.00–16.35 Nyt fra fagkonsulenten
Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond for­tæl­ler om nyt fra mini­ste­ri­et – bl.a. om refor­mæn­drin­ger og arbej­det med nye lærerplaner.

16.35–16.45 Afslut­ning og evaluering


Pris 300 kr. 

Til­mel­ding til Lars Due Arnov på larsarnov@hotmail.com (husk angi­ve din sko­les EAN-nummer).

 

Bil­ledcre­dit: Peder Wiben.

Eventkategorier: