Kom­pe­tent informationsforsyning

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 23. august 2018, fra 10:00 til 14:30
 • Sted: Nyborg Gym­na­si­um
 • Pris: Gra­tis
 • Kon­takt: Lars Hen­rik­sen, selveste@lektoren.dk

 • Kom­pe­tent infor­ma­tions­for­sy­ning i gym­na­siesko­len kom­mer ikke af sig selv

  Viden­de­ling. Evi­dens. Fremtiden.

  På bag­grund af de fore­lø­bi­ge resul­ta­ter fra pro­jek­tet DEFF-pro­jekt om digi­tal infor­ma­tions­for­sy­ning i gym­na­siesko­len invi­te­rer DEFF, SDU og Dan­ske Gym­na­si­er til temadag:

  Tors­dag den 23. august kl. 10.00–14.30. Nyborg Gym­na­si­um, Sko­le­bak­ken 13, 5800 Nyborg
  Du kan til­mel­de dig tema­da­gen her.

  Gym­na­sie­sek­to­ren leder i dis­se år efter sit stå­sted mel­lem digi­ta­li­se­ring og lære­mid­ler. Pro­jek­tet har siden august 2016 – efter en læn­ge­re for­a­na­ly­se – leve­ret kva­li­tets­sik­ret og viden­ska­be­ligt ind­hold til en ræk­ke for­søgs­klas­ser på i alt ni gymnasier.

  Pro­jek­tet afslut­tes til sep­tem­ber. På tema­da­gen frem­læg­ger pro­jekt­le­del­sen og føl­ge­for­sker­ne de
  fore­lø­bi­ge kon­klu­sio­ner, idet det sam­ti­dig bli­ver mulig­hed for viden­de­ling og en dis­kus­sion om fremtiden.

   

  PROGRAM

  10.00–10.30. Kaf­fe og registrering

  10.30–10.40. Vel­komst og dagens program

  10.40–10.55. Kort om pro­jek­tet ved pro­jekt­le­der­ne Lot­te Jør­gen­sen og Tho­mas Kaarsted

  10.55–11.15. ’Hvad er der i det for gym­na­si­er­ne? – to per­spek­ti­ver’. Ulrik Nørum, IB-uddan­nel­ses­le­der på
  Nyborg Gym­na­si­um og Car­sten Claus­sen, rek­tor på Tor­n­b­jerg Gymnasium.

  11.15–12.00. ’Kom­pe­tent infor­ma­tions­for­sy­ning i gym­na­siesko­len kom­mer ikke af sig selv’ ved lek­tor Anet­te H. Grøn­ning og viden­ska­be­lig assi­stent Bjar­ke Schønwandt Mor­ten­sen, SDU.

  12.00–12.45. Frokost

  12.45–13.15. ’Digi­tal dan­nel­se: Infor­ma­tions­kom­pe­ten­ce og 21st Cen­tury Skills i gym­na­siesko­len’ ved
  pro­fes­sor Kir­sten Dro­t­ner, SDU.

  13.15–14.15. ’En dia­log om fremtiden.’

  Chri­sti­ne Antor­i­ni (S), MF, for­mand for Fol­ke­tin­gets uddan­nel­ses- og forskningsudvalg
  Jane Heit­mann (V), MF, med­lem af Undervisningsudvalget
  Bir­git­te Veder­sø, for­mand, Dan­ske Gymnasier
  Mari­an­ne Øster­gaard-Niel­sen, lek­tor, Syd­dansk Erhvervsskole
  Anet­te H. Grøn­ning og Kir­sten Dro­t­ner, SDU.

  14.10–14.15. Opsam­ling og tak for i dag.…


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.