Hvad sker der på Vestbalkan?

Hvad sker der på Vestbalkan?

Hvor­når

17. sep­tem­ber 2021 
09:30 — 15:30

Hvor

Mid­del­fart Gymnasium
Østre Houg­vej 97, Mid­del­fart, Region Syd­dan­mark, 5500, Fyn 

Begi­ven­heds­ty­pe

Siden kri­ge­ne i 90’erne har Vest­bal­kan kæm­pet med genop­byg­ning, for­so­ning, øko­no­mi­ske kri­ser, kor­rup­tion og natio­na­lis­me. 90’erne bød på Jugoslavi­ens sam­men­brud og opret­tel­sen af nye selv­stæn­di­ge sta­ter, men sam­ti­digt også etni­ske udrens­nin­ger og det vær­ste fol­ked­rab siden Anden Ver­denskrig. Vest­bal­kan er fyldt med ar, nog­le heler med tiden, andre sid­der alt for dybt til at kun­ne hele. Selv 25 år sene­re, skri­ver hver part sin egen histo­rie, for­tol­ker og for­døm­mer. For­so­nin­gen er mulig, men er Vest­bal­kan klar til at kom­me videre?

Kur­sets to sto­re nav­ne er Bal­kan-eks­per­ter­ne Chri­sti­an Axboe Niel­sen og Zlat­ko Jova­novic. Der­til får vi et ind­blik i de etni­ske ten­sio­ner blandt unge ved Ajla Bor­ozan.

Lek­tor, ph.d. i Histo­rie og Human Securi­ty ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, Chri­sti­an Axboe Niel­sen har arbej­det for ankla­ge­myn­dig­he­den ved FN’s sær­li­ge dom­stol for det tid­li­ge­re Jugoslavi­en, ICTY, og har bl.a. per­son­ligt været invol­ve­ret i efter­forsk­nin­gen af fol­ked­ra­bet ved Sre­bre­ni­ca i 1995. I 2018 udgav Chri­sti­an Axboe Niel­sen bogen “Vi tro­e­de ikke, det kun­ne ske her” som er bl.a. med til at for­kla­re årsa­ger­ne bag Bal­kank­ri­ge­ne og dis­ses konsekvenser.

Ph.d. i Jugoslavi­ens sam­tids­hi­sto­rie og post.doc. ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, Zlat­ko Jova­novic har spe­ci­a­li­se­ret sig i natio­na­lis­me på Bal­kan, og er også for­fat­ter, pro­jekt­le­der og ana­ly­ti­ker hos DEO Internationalt.

MSc i inter­na­tio­nal sik­ker­hed og fol­ke­ret, Ajla Bor­ozan arbej­der med erin­drings­hi­sto­rie i Bos­ni­en og Her­ze­g­ovi­na med et spe­ci­elt fokus på kul­tu­rens og kun­stens rol­le i frem­mel­sen af for­so­ning mel­lem etni­ci­te­ter. I sit hid­ti­di­ge enga­ge­ment i Bos­ni­en og Her­ze­g­ovi­na har hun i sær­de­les­hed arbej­det med unge og for­so­ning gen­nem ufor­mel undervisning.

Mål­grup­pe: Pri­mært histo­rie- og samfundsfagslærere
Sted: Mid­del­fart Gym­na­si­um & HF, Østre Houg­vej 97, 5500 Middelfart
Pris: 1000kr
Til­mel­ding: Sene­st den 8. sep­tem­ber, 2021 hos GL

Pro­gram:

9.30–9.45: Mor­gen­brød
9.45 ‑10.00: Velkomst
10.00–11.55: Kon­flikt og for­so­ning på Bal­kan siden 1999 med fokus på Bos­ni­en & Her­ce­g­ovi­na v/ Chri­sti­an Axboe Nielsen 
12.00–12.45: Frokost
12.45–14.15: Den aktu­el­le situ­a­tion på Vest­bal­kan & Jugo­nostal­gi­en v/ Zlat­ko Jovanovic

14.15–15.15: Segre­ga­tion og etni­ske ten­sio­ner v/ Ajla Borozan
15.15–15.30:  Evt. spørgsmål

Vel mødt,


Lea Sose, regions­se­kre­tær for Syddanmark
( Le@mail-mg.dk )

Foto: Graf­fi­tien på det gam­le Hotel Ruža, Mostar (Lea Sose)

Eventkategorier: