Hvad sker der på Vestbalkan?

 • Tid: 17. sep­tem­ber 2021, fra 09:45 til 15:45
 • Sted: Mid­del­fart Gym­na­si­um
 • Pris: 1000kr
 • Kon­takt: Lea Sose, le@mail-mg.dk

 • Siden kri­ge­ne i 90’erne har Vest­bal­kan kæm­pet med genop­byg­ning, for­so­ning, øko­no­mi­ske kri­ser, kor­rup­tion og natio­na­lis­me. 90’erne bød på Jugoslavi­ens sam­men­brud og opret­tel­sen af nye selv­stæn­di­ge sta­ter, men sam­ti­digt også etni­ske udrens­nin­ger og det vær­ste fol­ked­rab siden Anden Ver­denskrig. Vest­bal­kan er fyldt med ar, nog­le heler med tiden, andre sid­der alt for dybt til at kun­ne hele. Selv 25 år sene­re, skri­ver hver part sin egen histo­rie, for­tol­ker og for­døm­mer. For­so­nin­gen er mulig, men er Vest­bal­kan klar til at kom­me videre?

  Kur­sets to sto­re nav­ne er Bal­kan-eks­per­ter­ne Chri­sti­an Axboe Niel­sen og Zlat­ko Jovanovic.

  Lek­tor, ph.d. i Histo­rie og Human Securi­ty ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, Chri­sti­an Axboe Niel­sen har arbej­det for ankla­ge­myn­dig­he­den ved FN’s sær­li­ge dom­stol for det tid­li­ge­re Jugoslavi­en, ICTY, og har bl.a. per­son­ligt været invol­ve­ret i efter­forsk­nin­gen af fol­ked­ra­bet ved Sre­bre­ni­ca i 1995. Ph.d. i Jugoslavi­ens sam­tids­hi­sto­rie og post.doc. ved Køben­havns Uni­ver­si­tet, Zlat­ko Jova­novic har spe­ci­a­li­se­ret sig i natio­na­lis­me på Bal­kan, og er også for­fat­ter, projektleder
  og ana­ly­ti­ker hos DEO Internationalt.

  Mål­grup­pe: Pri­mært histo­rie- og samfundsfagslærere
  Sted: Mid­del­fart Gym­na­si­um & HF, Østre Houg­vej 97, 5500 Middelfart
  Pris: 1000kr
  Til­mel­ding: Sene­st den 31. august, 2021 hos GL

  Pro­gram:

  9.45–10.00: Mor­gen­brød
  10.00–10.15: Velkomst
  10.15–12.15: Kon­flikt og for­so­ning på Bal­kan siden 1999 med fokus på Bos­ni­en & Her­ce­g­ovi­na v/ Chri­sti­an Axboe Nielsen
  12.15–12.45: Frokost
  12.45–14.15: Den aktu­el­le situ­a­tion på Vest­bal­kan & Jugo­nostal­gi­en v/ Zlat­ko Jovanovic
  14.15–15.00: Segre­ga­tion og etni­ske tensioner
  15.00–15.30: Dis­kus­sion og evt. spørgsmål
  Evaluering*

   

  Vel mødt,


  Lea Sose, regions­se­kre­tær for Syddanmark
  ( Le@mail-mg.dk )

  Foto: Graf­fi­tien på det gam­le Hotel Ruža, Mostar (Lea Sose)


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  2 kommentarer til “Hvad sker der på Vestbalkan?

   1. Hej Bodil,
    det er svært at sige lige nu, men hvis det bli­ver nød­ven­digt, vil det frem­gå af kur­sets beskrivelse.

    Mvh Lea

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

  Scroll Up