Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res genkomst

Hvor­når

31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019 
Hele dagen 

Til­mel­din­ger

Til­mel­ding via hjem­mesi­den er luk­ket — skriv til Emi­lie Kjers­gaard for at høre om der er fle­re ledi­ge plad­ser: Send mail

Hvor

Sixtus, Mid­del­fart
Teg­l­gårds­vej 73, Mid­del­fart, 5500 

Begi­ven­heds­ty­pe

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens Gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2019

Kur­set behand­ler demo­kra­ti­et histo­risk og i dag. Er der histo­ri­ske paral­lel­ler til den udvik­ling vi ser i dag? Vi kom­mer til at beskæf­ti­ge os med mel­lem­krig­sti­den, Wei­mar-repu­blik­ken og populis­men og det auto­ri­tæ­res gen­komst i dag.

Mik­kel Thorup, pro­fes­sor i Ide­hi­sto­rie på Århus uni­ver­si­tet hol­der oplæg om populisme.

Per Øhr­gaard, histo­ri­ker fra CBS hol­der oplæg om Wei­mar-repu­blik­kens demokrati

Rune Lyk­ke­berg, jour­na­list og debat­tør, for­tæl­ler med udgangs­punkt i sin nye bog Vesten mod Vesten om det poli­ti­ske opbrud i dag og det vest­li­ge libe­ra­le demo­kra­tis krise

Adam Holm, jour­na­list og histo­ri­ker, og Jør­gen Møl­ler, pro­fes­sor i statskund­skab på Århus Uni­ver­si­tet debat­te­rer om man kan sam­men­lig­ne mel­lem­krig­sti­den med udvik­lin­gen i dag.

Søren Riis­høj, lek­tor ved SDU, for­tæl­ler om det auto­ri­tæ­res gen­komst i Øst­eu­ro­pa og regio­nens demo­kra­ti­ske krise

 

Tids­punkt: tors­dag d. 31.10. kl. 9:00 til fre­dag d. 1.11. 2019 kl. 15:00.

Sted: Sixtus Sina­tur hotel & kon­fe­ren­ce, Teg­l­gårds­vej 73, 5500 Middelfart.

Pris:

Beg­ge dage inkl. over­nat­ning, gene­ral­for­sam­ling og mid­dag 2.250,-.

Tors­dag inkl. mid­dag og gene­ral­for­sam­ling 800,-

Til­mel­ding: GL — Efteruddannelse

(Hvis man som med­lem af for­e­nin­gen KUN ønsker at del­ta­ge i gene­ral­for­sam­ling inkl. mid­dag, så til­mel­der man sig nedenfor.)

Pro­gram:

Dag 1:

Kl. 8.30 ‑10.00 Ankomst (værel­ser + morgenmad)

Kl. 10–11.00: Mik­kel Thorup, idéhi­sto­ri­ker (ÅU): Populisme/højrepopulismen i dag (inklu­si­ve tid til spørgs­mål). Oplæg­get vil dis­ku­te­re om populis­me skal for­stås som en demo­kra­tisk kraft, der genind­sæt­ter fol­ket og fol­ke­vilj­en cen­tralt i et par­la­men­ta­risk system, der ellers er mere ken­de­teg­net ved tek­no­kra­ti, nød­ven­dig­he­dens poli­tik og glo­ba­le finans­strøm­me, eller om den skal ses som en basal trus­sel imod de rets- og pro­ce­du­renor­mer samt nor­ma­ti­ve vær­di­er, der under­støt­ter et fak­tisk demokrati.”

Kl. 11–12.15: Per Øhr­gaard: Wei­mar­ti­dens demo­kra­ti (inklu­si­ve tid til spørgsmål)

Kl. 12.15–13.15: Frokost

Kl. 13.15–15.00 Rune Lyk­ke­berg (inklu­si­ve tid til spørgs­mål) Oplæg­get tager udgangs­punkt i Lyk­ke­bergs syns­punkt:  “Det poli­ti­ske opbrud (i Vesten) er ikke bare en trus­sel mod det libe­ra­le demo­kra­ti. Det er en kon­se­kvens af det.”

Kl. 15.00–15.30 Pause

Kl. 15.30 — : Generalforsamling 

Kl. 18.00 – 19.00 Middag:

 

Dag 2:

Kl. 8–10: Morgenmad

Kl. 10.00–12.00 (inkl. kaf­fe­pau­se): Histo­ri­ker Adam Holm og Jør­gen Møl­ler, pro­fes­sor i statskund­skab: Demo­kra­ti­et i mel­lem­krig­sti­den og i dag - er der ugler i mosen? 

Oplæg­get for­hol­der sig bl.a. til de to flg. spørgsmål:

1)     Hvor­dan har den glo­ba­le udvik­ling i antal demo­kra­ti, demo­krat­i­ni­veau etc. set ud i peri­o­den fra Murens fald i 1989 til i dag?

2)     Skal vi fryg­te en fore­stå­en­de demo­kra­tisk tilbagegang?

12:00- 13:00: frokost

Kl. 13.00–14.30: Lek­tor eme­ri­tus (SDU), Søren Riis­høj. Oplæg­get dre­jer sig om den poli­ti­ske udvik­ling i Cen­tral­eu­ro­pa –bl.a. med fokus på udvik­lin­gen i Ungarn og med sta­tus på den poli­ti­ske situ­a­tion efter par­la­mentsval­get i Polen der fin­der sted d. 13. okto­ber 2019.

14.30 – 15.00: Afslutning

 

Kur­set er arran­ge­ret af Lars Peter Visti Han­sen og Win­nie Færk.

Til­mel­din­ger

Det­te kur­sus er fuldt booket.

Eventkategorier: