Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst

Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst

 • Tid: 31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019, Hele dagen
 • Sted: Sixtus, Mid­del­fart
 • Pris: 2250 (kun tors­dag: 800)
 • Arran­gør: Lars Peter Visti Han­sen

 • For­mål

  Kur­set behand­ler demo­kra­ti­et histo­risk og i dag . Er der histo­ri­ske paral­lel­ler til den udvik­ling vi ser i dag? Vi kom­mer til at beskæf­ti­ge os med mel­lem­krig­sti­den, Wei­mar-repu­blik­ken og populis­men og det auto­ri­tæ­res gen­komst i dag.

  Ind­hold

  Adam Holm, jour­na­list og histo­ri­ker og Jør­gen Møl­ler, pro­fes­sor i statskund­skab, Århus Uni­ver­si­tet i debat om mel­lem­krig­sti­den og i dag.

  Per Øhr­gaard, CBS, histo­ri­ker om Wei­mar-repu­blik­kens demo­kra­ti

  Mik­kel Thorup, pro­fes­sor i Ide­hi­sto­rie på Århus uni­ver­si­tet om populis­me i dag og i histo­ri­en.

  Arbejds­form

  Debat, fored­rag og wor­ks­hops om emnet  — fored­rag, oplæg, grup­pe­ar­bej­de – om afte­nen tors­dag den 31/10 er der gene­ral­for­sam­ling i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF

  Mål­grup­pe

  Alle med­lem­mer af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF

  Kur­sus­ansvar­li­ge

  Win­nie Færk og Lars Peter Visti Han­sen

  Tid og sted

  Tors­dag d. 31.10. kl. 9:00 til fre­dag d. 1.11. 2019 kl. 15:00.

   

  3 “pak­ker”

  1. Hele pak­ken med over­nat­ning: pris kr. 2.250,-. — til­mel­ding via GL
  2. Kun tors­dag kr. 800,- — til­mel­ding via GL - til­mel­ding via GL
  3. Kun mid­dag + GF  — gra­tis (for med­lem­mer)   til­mel­ding via for­mu­lar her­un­der. Kræ­ver login.

  Til­mel­dings­frist 1. sep­tem­ber.

  Find vej

  Ind­læ­ser kort…

  Til­mel­ding

  Du skal log­ge ind eller regi­stre­re dig for at opret­te en til­mel­ding.  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  Skriv en kommentar