Folk, nation og fortidsbrug

Hvor­når

15. april 2015 
09:45 — 16:00

Hvor

Fre­de­ri­cia Gymnasium
Nør­re­bro­ga­de 88, Fre­de­ri­cia, 7000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF /region Syd­jyl­land ind­by­der til regio­nal­kur­sus på Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um og HF, Nør­re­bro­ga­de 88, 7000 Fredericia.

Pris: 800,-

Del­ta­ger­tal: max 50

I efter­å­ret afholdt vi et vel­lyk­ket regio­nal­mø­de om Syd­afri­ka. Her i for­å­ret flyt­ter vi fokus over på noget helt andet, nem­lig betyd­nings­fel­tet folk, nation og fortidsbrug.

Inspira­tio­nen til det­te tema kom­mer fra en nyud­gi­vet bog af lek­tor Micha­el Bøss, AU: Det Demen­te Sam­fund – histo­ri­e­løs­hed i nutids­kul­tu­ren. Vi har fået til­sagn fra Micha­el Bøss om et fored­rag med udgangs­punkt i nog­le af tema­er­ne fra bogen.

For at få et andet blik på nog­le af de sam­me tema­er har vi med held hen­vendt os til det moder­ne histo­ri­e­fags nestor, pro­fes­sor Ber­nard Eric Jen­sen, RUC. De to fored­rags­hol­de­re har givet til­sagn om at over­væ­re hin­an­dens fored­rag, så vi kan givet se frem til en inspi­re­ren­de dag.

Ende­lig håber vi at kun­ne få besøg af fagets nye fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond. I skri­ven­de stund er det usik­kert, om Chri­sti­an kan nå frem, men han har lovet at gøre, hvad han kan.

Titel og nær­me­re ind­kreds­ning af de to fored­rag føl­ger her:

Micha­el Bøss: Natio­nal­hi­sto­rie efter moder­nis­men: Fol­ke­be­gre­bet i lyset af Euro­pas sto­re fortællinger

”Fle­re nuti­di­ge dan­ske histo­ri­ke­re hæv­der, at man ikke læn­ge­re kan skri­ve dan­marks­hi­sto­ri­en som en for­tæl­ling om det dan­ske folk”

- Micha­el Bøss

 ”Fle­re nuti­di­ge dan­ske histo­ri­ke­re hæv­der, at man ikke læn­ge­re kan skri­ve dan­marks­hi­sto­ri­en som en for­tæl­ling om det dan­ske folk. Det er rig­tigt, at enhver stat og nation et ble­vet til inden for en stør­re kul­tu­rel og geopo­li­tisk kon­tekst. Det er også rig­tigt, at man skal vare sig mod at pro­ji­ce­re den moder­ne natio­nal­stats ”folk” over i for­ti­den. Men det bety­der ikke, at der ikke fand­tes natio­ner og folk før natio­na­lis­men, sådan som det hæv­des af til­hæn­ge­re af det moder­ni­sti­ske para­dig­me inden for nationsforskningen.

Det er såle­des sta­dig muligt at skri­ve en histo­rie om det dan­ske folk. Men selv­føl­ge­lig kun, hvis man gør det klart, hvad der i en given peri­o­de blev for­stå­et ved ”folk”. Vi bør bl.a. gen-kon­tek­stu­a­li­se­re den natio­na­le histo­rie inden for en euro­pæ­isk ram­me. I fored­ra­get påvi­ses en sam­men­hæng mel­lem skif­ten­de fore­stil­lin­ger om fol­ket og Euro­pas ”sto­re for­tæl­lin­ger” om for­hol­det mel­lem kon­ge, stat og folk, hvoraf fle­re stam­mer fra det bibel­ske fortællingsunivers. ”

Ber­nard Eric Jen­sen: For­tids­brug i det post­na­tio­na­le Danmark

”Histo­rie for­stås bedst, når det defi­ne­res som men­ne­skers for­tids­brug – alt det, der dan­ner erin­drings­spor, for­di de til­skri­ver noget for­ti­digt betyd­ning og brugs­vær­di. Det for­drer for­tids­bru­ge­re og er der­med altid nogens histo­rie; det være sig enkelt­per­so­ners eller grup­pers. Der fin­des ikke histo­ri­e­lø­se sam­fund, kun sam­fund med en del­vis for­skel­lig fortidsbrug.

Der fin­des ikke histo­ri­e­lø­se sam­fund, kun sam­fund med en del­vis for­skel­lig fortidsbrug.”

- Ber­nard Eric Jensen

Der fin­des man­ge for­mer for for­tids­brug. Hvor­dan den tager sig ud i nuti­dens post­na­tio­na­le Dan­mark ind­kred­ses ved at sam­men­lig­ne med de for­mer for for­tids­brug, der ken­de­teg­ne­de det natio­na­le Dan­mark. Opbrud­det fra en natio­nal og over­gan­gen til en post­na­tio­nal for­tids­brug har været en sær­de­les kon­flikt­fyldt pro­ces – en pågå­en­de kul­tur­kamp, som også gym­na­siets histo­ri­e­fag må for­hol­de sig til. ”

 

Pro­gram:

9.45–10.00 Vel­komst + kaf­fe og rundstykke

10.00–12.00 Micha­el Bøss

12.00–12.45 Frokost

12.45–14.45 Ber­nard Eric Jensen

14.45–15.00 Kaf­fe

15.00–15.45 Fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vollmond

15.45–16.00 Nyt fra Historielærerforeningen.

16.00 Afslut­ning.

 

Til­mel­ding sene­st 27.3.2015 —  ring på mobil 27200839.

Vel mødt i Fre­de­ri­cia / Car­sten Lykke-Kjeldsen

Eventkategorier: