Efter­mid­dags­mø­de: SRP/SSO

Eftermiddagsmøde: SRP/SSO

Hvor­når

2. decem­ber 2021 
16:00 — 17:00

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

Efter­mid­dags­mø­de med fagkonsulenten

SRP/SSO – hvad har lærer­ne brug for at ven­de? Vi kun­ne fx kom­me ind på føl­gen­de: Hvad skal vi være opmærk­som­me på i arbej­det med ele­ver­nes pro­blem­for­mu­le­rin­ger og lærer­nes opga­ve­for­mu­le­rin­ger, hvor­dan sik­rer vi, at pro­blem­stil­lin­ger­ne er histo­ri­e­fag­li­ge (nok) og hvor­dan kan vi læg­ge op til den mundt­li­ge SRP-eksamen?

Skriv ger­ne spørgs­mål på grup­pens væg før mødet.

 

Del­ta­gel­se i efter­mid­dags­mø­de­r­ne kræ­ver blot at du har en bru­ger på historielaerer.dk, til­mel­der dig grup­pen ‘fag­kon­su­len­tens forum’ og benyt­ter lin­ket ‘video­mø­der’ i grup­pens menu under bil­le­det, når tiden er inde.

 

 

 

Eventkategorier: