Den­mark and Ger­ma­ny in Euro­pe

 • Tid: 23. april 2020 til 25. april 2020, Hele dagen
 • Sted: Aar­hus Uni­ver­si­tet
 • Pris: 1250

 • Stor kon­fe­ren­ce på Aar­hus Uni­ver­si­tet

  Under­vi­ser du i tysk, sam­funds­fag eller histo­rie? Så er Mat­chPo­ints Semi­nar d. 23–25. april 2020 på Aar­hus Uni­ver­si­tet måske noget for dig.

  Få ny inspira­tion til din under­vis­ning ved at bli­ve klo­ge­re på det dansk-tyske for­hold: Fra natio­na­lis­me, græn­ser og sam­ar­bej­de mel­lem de to lan­de til dansk-tysk kul­tur­ud­veks­ling — og frem­ti­dens udfor­drin­ger med blandt andet migra­tion, euro­pæ­isk sik­ker­hed og grøn vækst.

  For­hol­det mel­lem Dan­mark og Tys­kland har gen­nem histo­ri­en været præ­get af både kon­flikt og sam­ar­bej­de. Vær med, når Aar­hus Uni­ver­si­tet sæt­ter det dansk-tyske for­hold til debat på årets Mat­chPo­ints Semi­nar d. 23.–25. april 2020 med tit­len “Den­mark and Ger­ma­ny in Euro­pe – Coo­pe­ra­tion, Con­fli­ct and Futu­re Chal­len­ges”.

  Kon­fe­ren­cen fore­går på engelsk, og de fag­li­ge ses­sio­ner kører i fire spor, så du kan væl­ge dig ind på det eller de spor, der inter­es­se­rer dig mest:

  • Histo­rie: Nation, natio­na­lis­me, græn­ser og sam­ar­bej­de i det dansk-tyske for­hold gen­nem 150 år
  • Kul­tur: Dansk-tysk kul­tur og medi­e­ud­veks­ling, ’1968’ som histo­rie og erin­drings­kul­tur og trans­na­tio­na­le migra­tions­nar­ra­ti­ver
  • Økonomi/grøn vækst: Grøn vækst og omstil­ling i Dan­mark, Tys­kland og Euro­pa; Den tyske øko­no­mi­ske model og ØMU-sam­ar­bej­det og græn­se­møn­stre for han­del og øko­no­misk udveks­ling
  • Poli­tik: Dan­mark, Tys­kland og EU med fokus på euro­skep­sis og populis­me, migra­tion, euro­pæ­isk sik­ker­hed og euro­pæ­isk sam­men­hængs­kraft.

  Mød en lang ræk­ke for­ske­re og debat­tø­rer, blandt andre den ame­ri­kan­ske histo­ri­ker og debat­tør Anne Apple­baum, pro­fes­sor Astrid Erll fra Goet­he Uni­ver­si­ty Frank­furt, pro­fes­sor Harold Marcu­se fra Uni­ver­si­ty of San­ta Bar­ba­ra, pro­fes­sor Ole Wæver fra Køben­havns Uni­ver­si­tet,
  gene­ral­se­kre­tæ­ren for EU’s Mini­ster­råd Jep­pe Tran­holm-Mik­kel­sen og ambas­sa­dø­rer fra beg­ge lan­de.

  Til­mel­din­gen åbner janu­ar 2020.
  Læs mere på www.matchpoints.au.dk

   

  Fak­ta:
  2020 er et vig­tigt år i det dansk-tyske for­hold. Året mar­ke­rer en lang ræk­ke jubilæ­er, blandt andet
  100-året for gen­for­e­nin­gen. Dan­marks og Tys­klands rege­rin­ger har udnævnt 2020 til dansk-tysk
  kul­tu­relt ven­skabsår. Mat­chPo­ints Semi­nar 2020 taler ind i den­ne sam­men­hæng.
  Mat­chPo­ints Semi­nar 2020 arran­ge­res i et sam­ar­bej­de mel­lem Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aar­hus
  Kom­mu­ne og Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet med stor støt­te fra Goet­he Insti­tu­te, ambas­sa­der i beg­ge lan­de og
  Jyl­land­spo­stens Fond.


  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  Skriv en kommentar