Den kol­de krig og Regan Vest

Den kolde krig og Regan Vest

Hvor­når

29. sep­tem­ber 2019 
13:00 — 15:00

Hvor

Rebild­cen­tret
Røde Møl­le­vej 4, Skør­ping, 9520 

Mød dem der byg­ge­de og arbej­de­de i atom­bun­ke­ren REGAN VEST

I 2014 udgav for­fat­ter­ne Kar­sten Peder­sen og Poul Holt Peder­sen den ucen­su­re­re­de udga­ve af best­sel­le­ren ”Dan­marks dybe­ste hem­me­lig­hed” om REGAN VEST. I bogen beskri­ver for­fat­ter­ne detal­je­ret om og hvor­for, de dan­ske myn­dig­he­der i 1960’erne opfør­te en atom­bun­ker — REge­rings­AN­læg VEST — som skul­le rum­me rege­rin­gen, kon­ge­hu­set og leden­de embeds­mænd i til­fæl­de af en 3. Verdenskrig.

I sam­ar­bej­de med Lars Allan Haa­kon­sen og Hen­ning Brin­ck­mann udkom­mer bogen nu i omskre­vet form til under­vis­nings­brug. Bogen hed­der ”DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST”. Her kan de æld­ste ele­ver i fol­ke­sko­len og gym­na­sie­e­le­ver­ne få omfat­ten­de viden om bag­grun­den for Den Kol­de Krig fra de rus­si­ske revo­lu­tio­ner i 1917 over 2. Ver­denskrig til Tys­klands deling, Cuba­kri­sen, Ber­lin­mu­rens fald og Sov­je­tu­ni­o­nens sam­men­brud. Med anlæg­gel­sen af REGAN VEST som omdrej­nings­punkt får ele­ver­ne også mulig­hed for at arbej­de med de ver­dens­hi­sto­ri­ske begi­ven­he­der i en dansk kontekst.

I anled­nin­gen af bog­ud­gi­vel­sen invi­te­rer for­fat­ter­ne til ”Relea­se-par­ty” søn­dag den 29. sep­tem­ber 2019 kl. 13–15 i Rebild­cen­tret, Røde Møl­le­vej 4, 9520 Skørping.

Der er gra­tis adgang og til­mel­ding er ikke nødvendigt.

- Hør om DEN KOLDE KRIG & REGAN VEST.

- For­fat­ter­ne vil inter­viewe tid­li­ge­re REGAN VEST-med­ar­bej­de­re på sce­nen, og du kan stil­le spørgsmål.

- Få rund­vis­ning i 700 m² stor udstil­ling om REGAN VEST og Den kol­de krig.

Har du spørgs­mål, kan du skri­ve til forfatterne@reganvest.dk eller www.facebook.com/reganvest

Ven­lig hilsen

Hen­ning Brinckmann

(Det er ikke mig, der er arran­gør, selv­om det står oven­for /LH 🙂   )

Arran­gør


Lars Henriksen