Afri­kas historie

Hvor­når

13. april 2023 
09:45 — 15:00

Hvor

Mid­del­fart Gymnasium
Østre Houg­vej 97, Mid­del­fart, Region Syd­dan­mark, 5500, Fyn 

Begi­ven­heds­ty­pe

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen byder vel­kom­men til et kur­sus om Afri­kas histo­rie med oplægs­hol­der­ne Mor­ten Hil­ligsø Munk og Rik­ke Sko­v­gaard Ander­sen, og fag­kon­su­len­ten Karen Stel­ler Bjerregaard.

Mor­ten Hil­ligsø Munk, lek­tor i histo­rie og sam­funds­fag på Skan­der­borg Gym­na­si­um, og for­fat­te­ren til under­vis­nings­bo­gen Afri­kas histo­rie: mødet mel­lem sor­te og hvi­de (Systi­me, 2016), vil uddy­be hans tan­ker om hvor­for det er vig­tigt at under­vi­se i Afri­kas histo­rie, hvil­ke emner vi kan foku­se­re på, og hvor­le­des Afri­kas histo­rie: mødet mel­lem sor­te og hvi­de kan anven­des til det­te formål.

Karen Stel­ler Bjer­re­gaard, fag­kon­su­lent i histo­rie, stx, hf/ks, hf‑e og GIF, samt i SSO og EP, og lek­tor i histo­rie og sam­funds­fag på Hvi­d­ov­re Gym­na­si­um og HF, vil bl.a. kom­me ind på lære­pla­nens krav om for­løb uden­for Euro­pa og USA.

Rik­ke Sko­v­gaard Ander­sen, lek­tor i histo­rie og engelsk på Mid­del­fart Gym­na­si­um og HF, vil præ­sen­te­re sit vin­kel på hvor­dan et for­løb i Afri­kas histo­rie med fokus på bl.a. Gha­na kan struktureres.

Yder­li­ge­re, deler et par ele­ver deres ople­vel­ser af, hvor­dan under­vis­nin­gen i histo­rie og sam­funds­fag har klædt dem på til kul­tur­mø­det med gha­ne­ser­ne og de efter­føl­gen­de refleksioner.

  • Der ude­les et fri­ek­sem­plar af Mor­ten Hil­ligsø Munks Afri­kas histo­rie ud til alle deltagere.

Mål­grup­pe: Histo­rie- og sam­funds­fags­læ­re­re. For med­lem­mer i hele landet.

Tid og sted: Tors­dag den 13. april 2023, kl.9.45 – 15.00, Mid­del­fart Gym­na­si­um og HF, Østre Houg­vej 97, 5500 Middelfart

Pris: 1000kr

Til­mel­ding: Sene­st fre­dag den 31.marts 2023 til Lea Sose, regions­se­kre­tær for Syd­dan­mark,  Le@mail-mg.dk

Pro­gram:

9.45 – 10.05: Mor­gen­brød, kaffe

10.05 — 10.10: Velkomst

10.10 – 11.30: Hvor­for er det vig­tigt at under­vi­se i Afri­kas histo­rie? v / Mor­ten Hil­ligsø Munk

11.30 — 12.30: Fag­kon­su­len­ten Karen Stel­ler Bjer­re­gaard for­tæl­ler om lære­pla­nens krav for histo­rie på STX

12.30 – 13.00: Frokost

13.00 — 13.35: Mødet med gha­ne­ser­ne v / elever 

13.35 — 14.35: For­løbsidéer med fokus på Gha­na v / Rik­ke Sko­v­gaard Andersen

14.45 – 15.00: Afslutning

Eventkategorier: