Historielærerforeningen | Kontakt

6: Nazi­ar­ki­tek­ten Spe­er, dødslæ­gen Men­ge­le og nazi­stisk pro­pa­gan­da i de nye­ste Wol­fenste­in spil

Historielærer.dk
Historielærer.dk
6: Nazi­ar­ki­tek­ten Spe­er, dødslæ­gen Men­ge­le og nazi­stisk pro­pa­gan­da i de nye­ste Wol­fenste­in spil
/

En sam­ta­le om Nazi­ar­ki­tek­ten Spe­er, dødslæ­gen Men­ge­le og tysk nazi­stisk pro­pa­gan­da i de nye­ste Wol­fenste­in spil “The New Order”(2014) og ”The New Colos­sus” (2017).

I den­ne omgang Histo­ri­e­nørd snak­ker Hen­ning Rom­me Lund med bag­man­den til hjem­mesi­den Historiegaming.dk om de nye­ste spil i Wol­fenste­in­se­ri­en, ”The New Order” (2014) og ”The New Colos­sus” (2017), der er udvik­let af sven­ske MachineGames.
The New Order og The New Colos­sus fore­går i et kon­tra­fak­tisk uni­vers, hvor nazi­ster­ne vandt 2. Ver­denskrig. Det lyk­ke­des nazi­ster­ne at udvik­le den før­ste atom­bom­be, som de smed ned over for­skel­li­ge byer. Der­ef­ter over­gi­ver de alli­e­re­de sig, nazi­ster­ne vin­der kri­gen og over­ta­ger ver­dens­her­re­døm­met, og i løbet af de to spil kan man så ved selv­syn ople­ve, hvor­dan ver­den vil­le have set ud, hvis det sce­na­rie hav­de udspil­let sig – i hvert fald hvor­dan sven­ske Machin­e­Ga­mes tæn­ker at det vil­le have set ud.
Det inter­es­san­te som histo­ri­ker er, at det er tyde­ligt at det kon­tra­fak­ti­ske uni­vers som spil­let fore­går i er inspi­re­ret af Det 3. rige i 1930’erne og under 2. VK. Sune Niel­sen for­tæl­ler om Albert Spe­er og hans Ger­ma­nia-pro­jekt, som er rea­li­se­ret i The New Order, og der bli­ver debat­te­ret hvor­dan den nazi­sti­ske pro­pa­gan­da kom­mer til udtryk i spil­let sam­men­lig­net med det histo­ri­ske 3. rige.
Ende­lig for­tæl­ler Sune Niel­sen om super­s­kur­ken i spil­let, Wil­helm Deat­hs­he­ad Stras­se, der er skabt ud fra nog­le af de mest beryg­te­de nazi­ster – især Josef Men­ge­le, dødslæ­gen fra Auschwitz.

Sune Niel­sen kan fin­des på https://historiegaming.dk

Histo­ri­e­nørd podca­sten kan nu fin­des på iTu­nes til alle dem med Apple: https://itunes.apple.com/us/podcast/historien%C3%B8rd/id1294980771?mt=2
Spre­a­ker https://www.spreaker.com/show/historienord

For at føl­ge alle podcast fra histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen (inklu­siv histo­ri­e­nørd) meld dig til føl­gen­de feed: https://historielaerer.dk/feed/podcast/

Fin­der du Histo­ri­e­nørd inter­es­sant eller under­hol­den­de, så er du her­med opfor­dret til at anmel­de og abon­ne­re på den på iTu­nes. Dem bli­ver mere syn­lig på den måde.

Lyd­klip er anvendt fra
Wol­fenste­in: The New Order (2014), udgi­vet af Bet­he­s­da Softworks
Wol­fenste­in: The New Colos­sus (2017), udgi­vet af Bet­he­s­da Softworks

 

Podcasts:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *