Dansk soci­al­hi­sto­rie — børn og unge i 100 år

OBS: Det­te kur­sus er historie! 🙂 

 • Tid: 29. april 2016, fra 09:00 til 16:00
 • Sted: Arbej­der­mu­se­et
 • Pris:
 • Kon­takt: Bir­git­te, birgittethomassen01@gmail.com

 • Pris: 880,-kr

  Til­mel­ding: birgitte.thomassen1@skolekom.dk sene­st d. 17. april
  For­plej­nin­gen dæk­ker kaf­fe m brød ved ankomst, frokost samt efter­mid­dagskaf­fe m kage.

  På bag­grund af de sene­ste års fokus på og dis­kus­sion om blandt andet flygt­nin­gebørns for­hold, kom­mu­na­le sager om svigt og over­greb på den ene side, og ‘cur­ling­børn’ og mang­len­de opdra­gel­se samt sel­v­op­ta­ge­de – eller skræm­te – unge, der ikke tør ræk­ke hån­den op i timer­ne på den anden side afhol­der region Hoved­sta­den regio­nal­kur­sus fre­dag d. 29. april 2016.

  Kur­sets omdrej­nings­punkt er “Nye­re dansk soci­al­hi­sto­rie – børn og unge fra omkring 1890 til i dag”.
  Oplæg­ge­ne på kur­set vil omhandle:

  • Livet på bør­ne­hjem­met Gre­vin­de Dan­ner Stif­tel­sen i Jæger­spris på bag­grund af inter­views og erindringer,
  • Spæd­børns­dø­de­lig­hed omkring 1900 her­un­der tidens bør­ne­ple­je og kam­pen mod spædbarnsdødelighed
  • Muse­ums­for­mid­ling af emnet: unges poli­ti­ske bevidst­hed, akti­vi­tet og valgdeltagelse

  Des­u­den vil kur­set slut­te af med en rund­vis­ning i udstil­lin­gen “Uhørt ungdom”.
  Kur­set er et ekster­nat­kur­sus og fin­der sted på Arbej­der­mu­se­et på Rømers­ga­de fre­dag d. 29. april kl. 10–15:30

  Fag­kon­su­len­ten vil være til ste­de med en kort opdatering.

  Pro­gram

   

  10:00: Ankomst og kaffe
  10:15 : Vel­komst og dagens program

  10:20–11:40 : Oplæg v. lek­tor Lis Peter­sen, for­fat­ter til bogen “Stif­tel­se­s­tø­ser – Kongebørn”

  11:40–12:00 Nyt fra fag­kon­su­lent Chri­sti­an Vol­l­mond og ori­en­te­ring af et med­lem af for­e­nin­gens bestyrelse

  12:00–12:45 Frokost på café & ølhal­le “1892”, der fin­des i for­bin­del­se med museet

  12:45–14:15 : Oplæg v. pro­fes­sor Anne Løk­ke for­fat­ter til bl.m.a. “Døden i barn­dom­men. Spæd­børns­dø­de­lig­hed og moder­ni­se­rings­pro­ces­ser i Dan­mark 1800 til 1920”

  14:15–14:30 Kaf­fe & kage

  14:30–15:15 Rund­vis­ning i sær­ud­stil­lin­gen “Uhørt ung­dom” om unge og valgdeltagelse

   


  Til­føj til din kalender

  0 | iCal

  Eventkategorier:

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.