Historielærerforeningen | Kontakt

4: Zom­bi­er og ang­sten for kapi­ta­lis­me, ebo­la og terrorisme

Historielærer.dk
Historielærer.dk
4: Zom­bi­er og ang­sten for kapi­ta­lis­me, ebo­la og terrorisme
/

Vi ken­der alle sam­men zom­bi­en, fra både tv-seri­er, film og com­pu­ter­spil. De leven­de døde, der som gam­mel­te­sta­ment­li­ge græs­hop­per øde­læg­ger alt på deres vej.  Zom­bi­en og dens frem­stil­ling, er dog ikke fast.

Zom­bi­ens være­må­de og dens for­tæl­lin­gen om dens opstå­en afspej­ler for­skel­li­ge for­mer for glo­bal angst, som har grund­lag i for­skel­li­ge histo­ri­ske epo­ker og begi­ven­he­der. Zom­bi­en er der­med et bil­le­de på vores frygt og vores frygt for­an­drer sig historisk.

I den­ne podcast vil jeg for­tæl­le om zom­bi­en, som den er præ­sen­te­ret i com­pu­ter­spils­se­ri­en Resi­dent Evil.

Spil­le­ne hand­ler om for­skel­li­ge udbrud af en zom­bie­virus for­år­sa­get af den fik­ti­ve T‑virus, som er skabt af den lige­le­des fik­ti­ve Umb­rel­la Corporation.

Com­pu­ter­spil­let udkom før­ste gang i 1996, og siden er der udkom­met i alt 23 Resi­dent Evil spil til alver­dens for­skel­li­ge plat­for­me — PC, kon­sol­ler og mobil. Spil­le­ne har solgt i alt 78 mil­li­o­ner eksemplarer.

For­skel­li­ge peri­o­der afspej­ler for­skel­li­ge for­mer for frygt, og og podca­sten går i dyb­den med den histo­ri­ske frygt, der afspej­les i spil­le­ne i føl­gen­de perioder

Peri­o­den 1996 –2002:  Zom­bi­er ind­går i en anti­ka­pi­ta­li­stisk fortælling.

Peri­o­den 2002–2004:  Zom­bi­er ind­går i en pan­de­misk fortælling

Peri­o­den 2004–2017:  Zom­bi­er ind­går i en anti­ter­ror fortælling.

Tak for­di i vil lyt­te med.

Hen­ning Rom­me Lund
Historienørd

Histo­ri­e­nørd podca­sten kan nu fin­des på iTu­nes til alle dem med Apple: https://itunes.apple.com/us/podcast/historien%C3%B8rd/id1294980771?mt=2
eller Spre­a­ker https://www.spreaker.com/show/historienord

For at føl­ge alle podcast fra histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen (inklu­siv histo­ri­e­nørd) meld dig til føl­gen­de feed: https://historielaerer.dk/feed/podcast/

 

Lyd anvendt fra
Resi­dent Evil spil­le­ne 1, 2 og 4 udgi­vet af Capcom

Artik­ler anvendt:  
MejiaRofert: The histo­ri­cal con­cep­tion of bio­ha­zard in Bio­ha­zard/Resident Evil. Kapell, Mat­t­hew Wil­l­helm og Andrew B.R. Elli­tot: I: Playing With The Past. 1. udg. Blooms­bury, 2013. side 327–339. (Afsnit i bog) 
 
City-journal.org: The Wal­king Dead in an Age of Anxie­ty. Udgi­vet af Man­hat­ten insti­tu­te. Inter­ne­tadres­se: https://www.city-journal.org/html/walking-dead-age-anxiety-13688.html — Besøgt d. 20.10.2017 (Inter­net) 
 
Netdoktor.dk: Hvad er Ebo­la-syg­dom?. Udgi­vet af Net­dok­tor media. Inter­ne­tadres­se: https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/ebola.htm — Besøgt d. 20.10.2017 (Inter­net) 
 
Fak­ta­link: Ebo­la. Udgi­vet af DBC. Inter­ne­tadres­se: https://faktalink.dk/titelliste/ebola — Besøgt d. 19.10.2017 (Inter­net) 
 
Fak­ta­link: 11. sep­tem­ber 2001. Udgi­vet af DBC. Inter­ne­tadres­se: https://faktalink.dk/titelliste/sept — Besøgt d. 18.10.2017 (Inter­net) 
 
Fak­ta­link: Ter­r­or­net­vær­ket al-Qae­da. Udgi­vet af DBC. Inter­ne­tadres­se: https://faktalink.dk/titelliste/terroralqaeda00 — Besøgt d. 18.10.2017 (Inter­net) 
 
 

Podcasts:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *