Reli­gion og poli­tik — et spræng­far­ligt forhold

Religion og politik - et sprængfarligt forhold

Hvor­når

21. novem­ber 2019 til 22. novem­ber 2019 
Hele dagen 

Hvor

Det teo­lo­gi­ske fakultet
Karen Blixen Plads 16, Køben­havn S, 2300 

Et kur­sus for gym­na­si­e­læ­re­re og under­vi­se­re på lærer­ud­dan­nel­sen 21.–22. novem­ber 2019 på Det Teo­lo­gi­ske Faku­l­tet ved Køben­havns Universitet.

Dis­kus­sio­ner­ne om for­hol­det mel­lem reli­gion og poli­tik fyl­der sta­dig mere i det offent­li­ge rum og i den offent­li­ge debat, og det er efter­hån­den læn­ge siden, at poli­ti­ke­re kun­ne slip­pe afsted med ikke at for­hol­de sig til fæno­me­net reli­gion. Sam­ti­dig er Grund­lovens para­graf­fer om reli­gions­fri­hed og for­hol­det mel­lem stat og kir­ke på det sene­ste ble­vet udfor­dret på hidtil use­te måder og under­ka­stet hid­sig debat.

Men hvor går græn­ser­ne for reli­gions­fri­hed i for­hold til f.eks. demo­kra­ti og ytrings­fri­hed? Hvad stil­ler vi op, når meget for­skel­li­ge syn på reli­gion og poli­tik tør­ner sam­men og måske lige­frem fører til vold og krige?

Dis­se spørgs­mål under­sø­ger vi på kur­set, der arran­ge­res af Det Teo­lo­gi­ske Faku­l­tet på Køben­havns Uni­ver­si­tet, og giver forsk­nings­ba­se­ret inspira­tion og viden, man kan anven­de i under­vis­nin­gen i gym­na­siesko­len eller lærer­ud­dan­nel­sen. Kur­set er tvær­fag­ligt og hen­ven­der sig især til lære­re i histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion, men alle inter­es­se­re­de under­vi­se­re er velkomne.

Læs mere her

(Ali­ce Peter­sen , KU, har spurgt om vi vil omta­le kur­set  — Teg­ning er lånt her. /LH)

Arran­gør


Lars Henriksen