Regionskursus på Danmarks Borgcenter

Regionskursus på Danmarks Borgcenter

 • Tid: 1. novem­ber 2018
 • Sted: Dan­marks Borg­cen­ter
 • Pris: 150

 • Til­mel­ding pr. mail til regions­se­kre­tær Sti­ne Thys­sen på mail ST@nykgym.dk

  Dead­li­ne for til­mel­ding: Fre­dag d. 12/10 kl. 15.

  Fokus: Muse­ums­for­mid­ling og intro­duk­tion til Dan­marks Borg­cen­ter

   

  Pro­gram

  9–9.30: Ankomst og mor­gen­mad kaf­fe

  9.30 -10: Intro til muse­ums­for­mid­ling gene­relt:
  Afde­lings­le­der på Dan­marks Borg­cen­ter, Tho­mas Tram Peder­sen, giver en intro­duk­tion til, hvor­dan muse­er­ne arbej­der med histo­ri­e­for­mid­ling til unge – og deres voks­ne.

  Han vil kom­me ind på føl­gen­de:

  1. Muse­er og histo­ri­e­for­mid­ling
   Hvad er det muse­er kan i for­hold til at gøre histo­ri­en både nær­væ­ren­de og rele­vant gen­nem auten­ti­ske gen­stan­de, histo­ri­ske ste­der og histo­ri­er med lan­ge per­spek­ti­ver? Har muse­er­ne en rele­vans for unge? Har muse­er­ne et lærings­po­ten­ti­a­le?
  2. Hvil­ken ret­ning nu?
   Muse­er­ne udvik­ler sig bety­de­ligt i dis­se år, og Dan­marks Borg­cen­ter er ingen und­ta­gel­se med en helt ræk­ke nye til­tag for nye gene­ra­tio­ner af bru­ge­re, der er vok­set op med moder­ne histo­ri­e­for­mid­ling i film, spil og på net­tet.
  3. Under­vis­ning for gym­na­si­er­ne på Dan­marks Borg­cen­ter
   Under­vis­nin­gen på Dan­marks Borg­cen­ter tager udgangs­punkt i det auten­ti­ske sted og dets histo­ri­er men løf­ter lan­ge per­spek­ti­ver i både tid og tema. Muse­et arbej­der med 3-del­te for­løb — for­be­re­del­se — besøg – efter­be­hand­ling, med mate­ri­a­ler i form af tek­ster, bil­le­der, film og sam­ti­di­ge kil­der.
  4. Digi­ta­li­se­re­de mate­ri­a­ler og digi­tal for­mid­ling
   Dan­marks Borg­cen­ter er ét af de dan­ske muse­er, der er længst frem­me med digi­tal for­mid­ling, og muse­et er ved at tage hul på tred­je gene­ra­tion af digi­ta­le medi­er. Blandt andet arbej­der muse­et med mate­ri­a­ler til gym­na­si­er­ne på iTu­nes-U.

  10.15–11.45 Rund­t­ur på Dan­marks Borg­cen­ter

  Tho­mas Tram Peder­sen viser rundt på bor­gru­i­nen i Vor­ding­borg – engang Dan­marks stør­ste borg – med det iko­ni­ske Gåsetårn. Rund­vis­nin­gen tager også en tur gen­nem den faste udstil­ling: Bor­ge, Kon­ger og Magt og gen­nem muse­ets sær­ud­stil­ling: Game Chan­gers, som hand­ler om, hvor­dan mili­tær innova­tion har ændret vores ver­den i de sid­ste 1000 år.

  11.45. Mulig­hed for spørgs­mål og dis­kus­sion

  12–13: Frokost i Café Bor­gen

  13–13.30: Afprøv­ning til IPad-gui­de. Der er mulig­hed for selv at prø­ve histo­ri­er, film, for­tæl­lin­ger og VR i muse­ets iPad-gui­de på bor­gen og i udstil­lin­gen.

  13.30–14: Afrun­ding og kaffe/kage

  14–15: Nyt fra For­e­nin­gen og evt. spørgs­mål

   


   

   

  Bil­ledcre­dit: Wikipe­dia, Cre­a­ti­ve Com­mons


  Tilføj til din kalender

  0 iCal

  Skriv en kommentar

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.