Kon­fe­ren­ce om jøde­ak­tio­nen i okto­ber 1943

Kon­fe­ren­ce om jøde­ak­tio­nen i okto­ber 1943

OBS: Det­te kur­sus er histo­rie! 🙂

 • Tid: 16. april 2018, 15:00 — 18:00
 • Sted: Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter
 • Pris: Gra­tis
 • Til­mel­ding her
 • Arran­gør: Lars Hen­rik­sen

 • Invi­ta­tion til kon­fe­ren­ce for under­vi­se­re på ung­doms­ud­dan­nel­ser og gym­na­si­er

  Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter og Dansk Jødisk Muse­um invi­te­rer til lærer­kon­fe­ren­ce om de dan­ske jøde­rs krigs­op­le­vel­ser i anled­ning af 75-året for jøde­ak­tio­nen i okto­ber 1943. Kon­fe­ren­cen vil bestå af fored­rag, et per­son­ligt vid­nes­byrd, kil­de­gu­i­de og ind­s­park fra del­ta­ger­ne om den frem­ti­di­ge under­vis­ning i emnet.

  Udbyt­te for del­ta­ge­re
  Kon­fe­ren­ce­del­ta­ger­ne vil få fag­lig inspira­tion til at under­vi­se i emnet om de dan­ske jøde­rs skæb­ne under Anden Ver­denskrig. Gen­nem et fag­ligt oplæg og et per­son­ligt vid­nes­byrd sæt­ter vi sce­nen for en fag­lig præ­sen­ta­tion af emnets under­vis­nings­po­ten­ti­a­le. Vi vil gen­nem oplæg­ge­ne kom­me omkring de dan­ske jøde­rs flugt til Sve­ri­ge og deporta­tio­nen til KZ-The­resi­en­stadt. Der­u­d­over intro­du­ce­res del­ta­ger­ne for kil­der og mate­ri­a­ler til brug i under­vis­nin­gen, samt under­vis­nings­til­bud hos Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter og Dansk Jødisk Muse­um.

  Det prak­ti­ske
  Lærer­kon­fe­ren­cen fin­der sted man­dag den 16. april kl. 15.00–18.00 i Det Jødi­ske Hus, Krystal­ga­de 12, 1172 Køben­havn K. Kon­fe­ren­cen hen­ven­der sig til gym­na­si­e­læ­rer og under­vi­se­re på ung­doms­ud­dan­nel­ser, der under­vi­ser i dansk, tysk, histo­rie og sam­funds­fag, men andre lære­re er mere end vel­kom­ne. Der vil være kage, kaf­fe og drik­ke­va­rer.

  Pro­gram

  15:00 Vel­komst v. Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter og Dansk Jødisk Muse­um.
  15.10 Fored­rag v. histo­ri­ker og lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet Ther­kel Stræ­de.
  15.55 Pau­se.
  16.00 Vid­nes­byrd ved Bir­git Fis­cher­mann.
  16.45 Pau­se.
  17.00 Oplæg om kil­de­ma­te­ri­a­ler og under­vis­nings­til­bud v. Dansk Jødisk Muse­um og Jødisk
  Infor­ma­tions­cen­ter.
  17.30 Ind­s­park fra del­ta­ge­re: Hvil­ket under­vis­nings­ma­te­ri­a­le har I som under­vi­se­re brug
  for?
  17.50 Opsam­ling.
  18.00 Tak for i dag.

  Til­mel­ding
  Kon­fe­ren­cen er gra­tis. Til­mel­ding til hello@joediskinfo.dk sene­st d. 11. april.

  Læs mere her

  Find vej

  Ind­læ­ser kort…

  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  Skriv en kommentar

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.