Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst

Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst

 • Tid: 31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019, Hele dagen
 • Sted: Sixtus, Mid­del­fart
 • Pris:
 • Arran­gør: Lars Peter Visti Han­sen

 • Kur­set behand­ler demo­kra­ti­et histo­risk og i dag . Er der histo­ri­ske paral­lel­ler til den udvik­ling vi ser i dag? Vi kom­mer til at beskæf­ti­ge os med mel­lem­krig­sti­den, Wei­mar-repu­blik­ken og det auto­ri­tæ­res gen­komst i dag.

  Oplægs­hol­de­re (fore­lø­bigt – fle­re kom­mer til):

  Adam Holm, jour­na­list og histo­ri­ker

  Jør­gen Møl­ler, pro­fes­sor i statskund­skab, Århus Uni­ver­si­tet

  Per Øhr­gaard, CBS, histo­ri­ker med sær­lig kend­skab til Wei­mar-repu­blik­ken

   

  Der vil være Gene­ral­for­sam­ling tors­dag aften. Det er muligt at del­ta­ge i gene­ral­for­sam­lin­gen ale­ne eller i hele kur­set.

   

  Til­mel­dings­frist 1. sep­tem­ber.

  1. Hele kur­set via GL Pris føl­ger sene­re.
  2. KUN gene­ral­for­sam­lin­gen og evt. mid­dag tors­dag aften via for­mu­lar her­un­der (gra­tis — kræ­ver login og med­lem­s­skab af for­e­nin­gen)

  Find vej

  Ind­læ­ser kort…

  Til­mel­ding

  Du skal log­ge ind eller regi­stre­re dig for at opret­te en til­mel­ding.  Til­føj til din kalen­der

  0 | iCal

  Skriv en kommentar