DanmarkshistorieR — generalforsamling

DanmarkshistorieR — generalforsamling

OBS: Dette kursus er historie! 🙂

 • Tid: 26. okto­ber 2017 — 27. okto­ber 2017
 • Sted: Best Western, Svend­borg
 • Pris: 1700

 • I alt plads til 65 per­so­ner.

  Dan­marks­hi­sto­rie er in. DR’s Histo­ri­en om Dan­mark (i bestemt form ental!), relan­ce­ringen af Mata­dor og udgi­vel­ser af fle­re sto­re vær­ker om dan­marks­hi­sto­rie har præ­get 2017. Tema­et for årets gene­ral­for­sam­lingskursus bli­ver der­for ‘Dan­marks­hi­sto­ri­eR’.  Se det spæn­den­de pro­gram i detal­jer neden­for:

  Tors­dag den 26. okto­ber 2017

  9.00 – 10.00     Ankomst med kaf­fe

  Anni Mogensen
  Anni Mogen­sen

  10.00 —  11.00 Oplæg V. Anni Mogen­sen, for­mid­lings­chef ved Natio­nal­mu­se­et. Anni Mogen­sen sid­der i sty­re­grup­pen for pro­jek­tet Histo­ri­er om Dan­mark, og sam­ar­bej­det med inter­es­sen­ter i hele lan­det for at plan­te frø hos ikke-histo­ri­e­in­ter­es­se­re­de. Anni Mogen­sen foku­se­rer i sit oplæg på spørgs­må­let: Hvor­dan for­mid­ler man dan­marks­hi­sto­rie til bred­den?

  11.00 – 14.00 Frokost og wor­ks­hops v. Niels Nød­de­bo, KVUC

  Wor­ks­hop­pen ind­le­des med et oplæg ved­rø­ren­de: ”dan­marks­hi­sto­rie som lære­bogs­gen­re – før, nu og i frem­ti­den”.

  14.00–18.00      Eks­kur­sion (Forsorgs­mu­se­et og Lan­gelands­for­tet)

  19.00                  Mid­dag

  Anet­te War­ring

  20:00   Oplæg ved Anet­te War­ring – Histo­ri­e­brug og ree­na­ct­ment tur/retur Pro­fes­sor i moder­ne histo­rie Anet­te War­ring fra Roskil­de Uni­ver­si­tet går på i den bed­ste sen­de­tid og vil for­tæl­le om de under­sø­gel­ser af ree­na­ct­ment, som hun og hen­des forsk­nings­grup­pe på RUC har gen­nem­ført og publi­ce­ret i bl.a. bogen For­ti­der tur/retur. Hvad ken­de­teg­ner for­skel­li­ge for­mer for ree­na­ct­ment? Hvor­for fin­der histo­ri­e­bru­ge­re det attrak­tivt af leven­de­gø­re for­ti­der? Hvor­dan skal spørgs­må­let om auten­ti­ci­tet for­stås, når ree­na­ct­ment ansku­es fra histo­ri­e­bru­ger­nes syns­vin­kel?

   

  Fre­dag den 27. okto­ber 2017

  Niko­laj Vit­ting Her­mann

  8.00–9.00         Mor­gen­mad

  8.30–10.15        Gene­ral­for­sam­ling

  10.15–10.30      Kaf­fe

  10.30–11.15     Oplæg ved Niko­laj Vit­ting Her­mann, redak­tør for DRs sam­le­de histo­ri­e­sats­ning på tværs af tv, radio og digi­ta­le plat­for­me. Niko­laj Vit­ting Her­mann for­tæl­ler om DRs sam­le­de histo­ri­e­sats­ning og over­vej­el­ser­ne bag samt om hvor­dan ´Histo­ri­en om Dan­mark´ på DR1 spil­ler sam­men med et musikpro­jekt på P3, per­son­li­ge og regio­na­le for­tæl­lin­ger på P4, bør­nedan­marks­hi­sto­rie på ramasjang og digi­tal invol­ve­ring på dr.dk . 

  11.30–12.10   Oplæg ved Peter Brun­bech, cen­ter­le­der for Histo­ri­e­Lab — Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie- og Kul­tu­rarvs­for­mid­ling i Jel­ling, hol­der oplæg over­skrif­ten: Histo­ri­en om Dan­mark – hvad er det?

  Peter Brun­bech

  ”Histo­ri­en om Dan­mark” skal iføl­ge DR ”oply­se, udfor­dre og sam­le” dan­sker­ne. Men kan man alle de tre ting på en gang og hvor­dan søger seri­en at gøre det i prak­sis? Og hvad er det over­ho­ve­det DR vil sam­le os med og om? Oplæg­get giver et bud på, hvor­le­des vi kan karak­te­ri­se­re og ana­ly­se­re seri­en og DR’s sam­le­de histo­ri­e­sats­ning, både i et histo­ri­e­fag­ligt per­spek­tiv, et medi­e­per­spek­tiv og ikke mindst et histo­ri­e­brugs­per­spek­tiv.

  12.10–1230       Spørgs­mål fra salen til Niko­laj Vit­ting Her­mann og Peter Brun­bech

  12.30 -13.15    Frokost

  13.15–14.30     Aktiv kul­tur­for­mid­ling ved Tis­sel Lund-Jakob­­sen, cand. mag. og muse­ums­in­pek­tør ved Øhavs­mu­se­et, Faa­borg  

  En præ­sen­ta­tion af den leven­de histo­rie og dens mulig­he­der i under­vis­nings­sam­men­hæng. Der bli­ver blandt andet mulig­hed for at møde fri­vil­li­ge fra Val­de­marslau­get, der arbej­der med hånd­værk og laver mid­delal­der­mad.

  15.00                  Slut


  Gå med i den digi­ta­le grup­pe til­knyt­tet GF (kræ­ver login)

  Her ser du sene­ste akti­vi­tet i grup­pen:

  Gruppeopslag:

  Tilmelding

  Der er luk­ket for til­mel­ding.


  Tilføj til din kalender

  0 iCal

  9 kommentarer til “DanmarkshistorieR — generalforsamling

  Skriv en kommentar