Historielærere på Snapchat?

Snap­chat er et soci­alt medie, hvor man let kan uplo­a­de små film eller bil­le­der.

Vi opret­ter en kon­to til for­e­nin­gen, som histo­ri­e­læ­re­re i kon­ge­ri­get på skift log­ger ind og opda­te­rer.

Det er menin­gen at alle skal kun­ne føl­ge kon­to­en. For­må­let er både at kon­to­en skal “ vir­ke til gavn for histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen ved gym­na­siesko­ler og aner­kend­te kur­ser til Stu­den­terek­sa­men og HF” og den kan også give didak­tisk inspira­tion til lære­re.

Jeg fore­stil­ler mig at inter­es­se­re­de kun­ne mel­de sig ind i en grup­pe på historielaerer.dk — og så laves der en sim­pel vagt­plan, hvor en lærer måske har vag­ten i en uge af gan­gen.

 

Skriv en kommentar